Algemene voorwaarden

 

Toegang tot de site

Door deze website te bezoeken komt u overeen dat u zich zult houden aan de hieronder vermelde bepalingen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik.

Kennisgeving handelsmerk

TutorYou B.V. en alle andere verbonden merken en productnamen zijn handelsmerken van TutorYou B.V. (hierna te noemen TutorYou B.V.). Er is geen sprake van verlening van een licentie of een impliciete licentie om een van deze handelsmerken of andere handelsmerken van TutorYou B.V. te gebruiken of te reproduceren.

 Disclaimer

Niets op enige website van TutorYou B.V. zal worden uitgelegd als verlening van een licentie of recht onder een van TutorYou B.V. rechten of rechten van derden, noch expliciet noch impliciet noch anderszins.

Hoewel de informatie op deze server aan iedereen wordt geleverd, houden wij het copyright op alle teksten en afbeeldingen. Dit betekent dat u de tekst of de afbeeldingen niet mag doorgeven aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TutorYou B.V.; dat u de tekst of afbeeldingen niet mag wijzigen of hergebruiken voor anderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TutorYou B.V.; dat u de tekst of de afbeeldingen op dit systeem niet mag wijzigen of hergebruiken. U mag kopieën van de informatie uitprinten voor uw eigen persoonlijke gebruik; u mag de files uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik opslaan op uw eigen computer; en u mag in uw eigen documenten hyperlinks aanbrengen naar de documenten op deze server.

TutorYou B.V. behoudt zich tevens alle andere rechten voor, met inbegrip van het recht om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen. U dient zich te onthouden van het verzenden of plaatsen van onwettige, bedreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografische, laakbare of blasfemische materialen, of materialen waarvan het verzenden of mailen gedrag zouden vormen, of die gedrag zouden stimuleren, dat als een misdrijf zou worden beschouwd, tot wettelijke aansprakelijkheid zou leiden of waardoor op andere wijze een wet zou worden overtreden. TutorYou B.V. zal volledige medewerking verlenen aan wetshandhavers of rechterlijke beschikkingen die TutorYou B.V. verzoeken of verplichten de identiteit te onthullen van de persoon die dergelijke informatie of materialen plaatst of verzendt, of TutorYou B.V. verzoeken of verplichten mee te helpen deze persoon te identificeren. TutorYou B.V. verplicht zich niet de informatie hierin te updaten. 

De informatie, tekst, afbeeldingen en links hierin zijn geleverd door TutorYou B.V. of derden-serviceverleners en dienen het gemak van haar klanten. Deze website bevat links naar andere sites. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruikers. TutorYou B.V. heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor, de inhoud die aangetroffen wordt op externe sites die niet van TutorYou B.V. zijn ("derden-sites"). Links naar derden-sites vormen geen sponsorschap, ondersteuning of goedkeuring van deze sites of de inhoud van deze sites. Deze website kan inhoud bevatten die niet gegenereerd is door TutorYou B.V.. TutorYou B.V. is niet verantwoordelijk voor inhoud van derden.

De naam TutorYou B.V. en het TutorYou B.V. logo mogen niet worden gebruikt in reclame of publiciteit die verband houdt met de distributie van de informatie op of via links verbonden met deze website of enige andere server of "hot-linked" sites zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. TutorYou B.V. en haar derde-serviceverleners doen geen uitspraken over, en geven geen garanties met betrekking tot, de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of geschiktheid van de informatie die hierin wordt verstrekt en zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van deze informatie voor enig doel. De informatie wordt "als zodanig" geleverd; zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie.

Het materiaal dat geleverd wordt op deze site is beschermd door de wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Copyright wetten en internationale verdragen. Deze site wordt beheerd door TutorYou B.V. vanuit haar kantoor in Amersfoort, Nederland. TutorYou B.V. verklaart niet dat materialen in deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Degenen die deze site wensen te bezoeken vanuit andere locaties doen dit op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wetten, indien en voor zover van toepassing.

Aansprakelijkheid

Het gebruik en het bekijken van deze website is voor uw eigen risico. Noch TutorYou B.V. noch derde partijen die vermeld staan op deze website noch derde partijen die de site hebben ontwikkeld zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortkomen uit uw toegang tot, of gebruik van, deze site.

TutorYou B.V. is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook (zoals computervirussen) aan uw computer of andere apparatuur, welke zou voortkomen uit uw gebruik van, toegang tot, of downloaden van deze website.

Tutoryou B.V. Doet afstand van alle garanties met betrekking tot de informatie die gegeven wordt op deze website of andere sites met een “hot link” naar deze site, met inbegrip van alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Tutoryou B.V. Zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, bijkomstige, speciale of indirecte schade, of gevolgschade of aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook als gevolg van gebruiksderving, verlies van data, omzet of winst, al dan niet op basis van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen, voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van, of verband houdend met het gebruik, het niet kunnen gebruiken van, de nauwkeurigheid of geschiktheid van deze informatie.

Op elke vordering verband houdende met de informatie op deze website en op alle bestellingen is nederlands recht van toepassing en geschillen hierover zullen worden voorgelegd aan de volgens de nederlandse wet bevoegde rechter in nederland. 

Online Handelsvoorwaarden

Geldigheid

Deze handelsvoorwaarden reguleren de verkoop en aanlevering van goederen door de online winkel van TutorYou B.V. (hierna te noemen TutorYou B.V.) aan u. TutorYou B.V. zal deze voorwaarden eventueel van tijd tot tijd aanpassen. U zult van deze aanpassingen op de hoogte worden gesteld via de website van TutorYou B.V.. 

De overeenkomst tussen u en TutorYou B.V. Online

Zodra TutorYou B.V. u een e-mail heeft gestuurd met de bevestiging van uw bestelling bestaat er een overeenkomst tussen u en TutorYou B.V.. TutorYou B.V. behoudt zich het recht voor om de hoeveelheid producten in een bestelling te beperken. 

Prijzen en beschikbaarheid

De prijzen en beschikbaarheid van de goederen zijn gespecificeerd op de site van TutorYou B.V.. Deze informatie kan veranderd worden zonder dat daar melding van gemaakt wordt. Elke prijs die op de site wordt vermeld is inclusief BTW.

Er zullen extra kosten berekend worden voor de bezorging. Deze kosten variëren afhankelijk van de bestemming die u heeft gekozen.

Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De Klant is niet gerechtigd tot aftrek, verrekening of opschorting van een betaling. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de Klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn. TutorYou B.V. heeft in dat geval, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van een vertragingsrente over het openstaande bedrag per maand vanaf de vervaldag. Deze vertragingsrente bedraagt 11⁄2% per maand. De genoemde vertragingsrente is een minimumrente. In het geval deze rente op jaarbasis berekend, op enig moment minder dan 5% hoger mocht zijn dan de wettelijke rente, zal de vertragingsrente automatisch verhoogd zijn, zodanig dat zij - op jaarbasis berekend - 5% hoger is dan de wettelijke rente. Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de klant verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,-, onverminderd het recht van TutorYou B.V. om vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

Eigendomsvoorbehoud

De klant wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van door TutorYou B.V. geleverde producten. Na aflevering blijven geleverde producten eigendom van TutorYou B.V. totdat dat de klant volledig aan zijn verplichtingen jegens TutorYou B.V. heeft voldaan. In geval de klant op enigerlei wijze jegens TutorYou B.V. in gebreke blijft, is TutorYou B.V. gerechtigd de producten terug te nemen. De klant verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde TutorYou B.V. in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.

Toepasselijk recht

Overeenkomsten tussen u en TutorYou B.V. vallen onder de Nederlandse wet. Op overeenkomsten tot levering van artikelen van TutorYou B.V. en het tot stand komen daarvan tussen u en TutorYou B.V. is Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen die voortkomen of samenhangen met overeenkomsten tussen u en TutorYou B.V. is de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Nederland, bevoegd.

Ongeldigheid voorwaarden en regels

Als om welke reden dan ook delen van deze voorwaarden en regels niet uitvoerbaar zijn, zal de geldigheid van de overige voorwaarden en regels intact blijven.

Privacay mededelingen

Bij TutorYou B.V. waarderen we onze klanten en nemen we de stappen die nodig zijn om hun privacy te beschermen. Wanneer u onze websites bezoekt en informatie opvraagt blijft u over het algemeen anoniem. We verzamelen uitsluitend op vrijwillige basis informatie van bezoekers van onze sites en leggen uit hoe deze informatie zal worden gebruikt als het ons wordt gevraagd. Persoonlijke informatie kan het volgende omvatten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. De persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken we om te reageren op on line vragen, gewenste informatie te verstrekken over TutorYou B.V. producten, bestellingen te verwerken en te verzenden, in te gaan op online marketing- aanbiedingen, goedgekeurde links op te nemen, en voor interne marktanalyse. We verkopen of verhuren geen persoonlijke informatie aan derden. Onze Webservers verzamelen de domeinnamen van bezoekers aan onze sites. Deze informatie wordt bewerkt om het aantal bezoekers, de gemiddelde bezoektijd, het aantal opgevraagde pagina's etc. vast te stellen. We gebruiken deze informatie om het gebruik van de site te meten en om de inhoud en waarde van onze site te verbeteren, respectievelijk te verhogen. Sommige van onze webpagina's kunnen "cookies" bevatten, die data naar uw Web browser sturen en daarin opslaan. Hierdoor kan onze server u herkennen en u beter van dienst zijn als u later weer een bezoek brengt aan onze Websites. De meeste Web browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat ze geen cookies accepteren of dat ze u waarschuwen als er een cookie naar u is verzonden. Deze site kan links bevatten naar sites van derden. We nemen alleen links op naar sites die dezelfde hoge standaarden hanteren als wij en de privacy respecteren. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de privacy standaarden en de praktijken van derden. TutorYou B.V. streeft ernaar om on line bezoekersinformatie te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik. Ter bescherming van deze informatie zijn bedrijfsveiligheidsmaatregelen genomen, die periodiek worden herzien.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd herzien. Herzieningen zullen op deze site bekend worden gemaakt.

Contactinformatie:

TutorYou B.V.
Bellamystraat 89
1053 BJ Amsterdam
020 - 30 80 625
info@tutoryou.nl

© TutorYou B.V. - 2014